1000 ஸ்தோத்திரங்கள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S. NoPraisesVerses
1Abba Father    Rom 8:15
2Loving Father 1Jn 3:1
3Everlasting Father Isaiah 9:6
4Heavenly Father Matt 5:48
5Father of Spirits Heb 12:9
6Father of lights Jam 1:17
7Father of Mercies  2 Cor 1:3
8Father of glory Eph 1:17
9Father who created me Deu 32:6
10Father who made me Deu 32:6
11Father who established me Deu 32:6
12My Father  Matt 6:18
13One Father of all  Mal 2:10
14Father of our Lord Jesus Christ 2 Cor 1:3
15Righteous Father Jn 17:25
16Father who is in secret Matt 6:6
17Father of the righteousMatt13:43
18Father of Israel  Jer 31:9
19Living Father Jn 6:57
20Father who is going to give the Kingdom with good pleasure Lk 12:32
21The Most high God Dan 4:2
22Great God Ps 95:3
23God of gods  Ps 136:2
24Living God 1Tim 3:15
25Loving God   1Jn 4:8
26God of Love and peace 2Cor 1:3
27Eternal God  Due33:27
28God of all comforts2Cor 1:3
29God of patience and consolation    Rom 15:5
30God of glory  Act 7:2
31God of my mercy  Ps 59:17
32God who called me by His glory Gal 1:15
33God of Abraham  Ex 3:15
34God of Isaac Ex 3:15
34God of Jacob  Ex 3:15
36God of Jeshurunue 33:26
37God of IsraelJosh 7:13
38God of Elijah 2 Kg 2:14
39God of David Isa 38:5
40God of Daniel Dan 6:26
41God of Shadrach, Meshach and Abed Nego  Dan 3:28
42God the Father  Tit 1:4
43God of our fathers Ezra 7:27
44My father's God Ex 15:2
45God of the valleys 1Kg20:28
46God of the hills 1Kg 20:28
47God of the whole earth  Isa 54:5
48God who is overall, the eternally blessed  Rom 9:5
49God of all kingdoms of the earth Isa 37:16
50God of heaven and earth Ezra 5:11
51You are God in heaven and in earth beneath Josh 2:11
52God who rules in Jacob unto the ends of the earth Ps 59:13
53God of wonders  Ex 15 :11
54Mighty God     Isa 9:6
55All mighty God Gen 17:1
56God who rules the raging of the sea Ps 89:9
57True God   1Thes 1:9
58The only true God Jn 17:3
59One God the Father 1Cor 8:6
60The only wise God  1Tim 1:17
61God of heaven  Eph 1:17
62God of heaven Ezra 1:2
63Holy God 1Sam 6:2
64God of truth Isa 65:16
65God of promises 1Kg 8:56
66God of hope  Dan 9:4
67God who keeps His covenant Rom15:13
68Merciful God  Due 4:31
69God who is rich in mercy Eph 2:4
70God of righteous Ps 4:1
71God of vengeance  Ps 94:1
72God of truth and without iniquity Due 32:4
73God of hosts Ps 89:8
74My God... My God  Matt27:46
75God who begot me Due 32:18
76God who sees me Gen16:13
77God who appears unto His people Gen 12:7
78God of the spirits of all flesh Num16:22
79God who is blessed for ever 2Cor11:31
80God who lives forever  Due 32:40
81God who reigns forever Ex 15:18
82The only wise God 1Tim 1:17
83God Revealer of secretsDan 2:47
84My God and King Ps 145:1
85Great God   Ps 77:13
86God of riches Phil 4:19
87God who supplies every need Phil 4:19
88God who gives the increase 1Cor 3:7
89God who gives us victory 1Cor15:57
90God of peace 1Thes5:23
91God who is angry with the wicked "Ps 7:11
92Jealous God  Ex 20:5
93God who forgives us Ps 99:8
94Wonder working God  Ps 77:4
95God who makes all thingsEcc 11:5
96God of my salvation  Ps 24:5
97God our saviour 1Tim 2:3
98God who is the health of my countenance Ps 42:1
99God of my exceeding joyPs 43:4
100Blessed God 1Tim 1:11