1000 ஸ்தோத்திரங்கள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S. NoPraisesVerses
401Christ the righteous advocate1Jn 2:1
402Christ who strengthens mePhil 4:13
403Jesus of NazarethMk 1:24
404Christ our intercessor1Jn 2:1
405Wonderful GodIsa 9:6
406He who alone does great wondersPs 136:4
407He who calls us "My Friends"Lk 12:4
408Friend of sinnersLk 7:34
409He who separate from sinnersHeb 7:26
410Hw who justifies the ungodlyRom 4:5
411The opened fountainZech 13:1
412For the blood without blemish1Pet 1:19
413For Your spotless blood1Pet 1:19
414For the precious blood of Lord Jesus Christ1Pet 1:19
415For the blood of sprinklingHeb 12:24
416For Your blood speaks better thingsHeb 12:24
417For the blood of new covenant1Cor 11:25
418For the blood of the everlasting covenantHeb 13:20
419Gift of GodJn 4:10
420Christ our Passover1Cor 5:7
421The propitiation of our sins
421You offered Yourself without spotHeb 9:14
423You have become a surety of better covenantHeb 7:22
424MessiahJn 1:41
425ForerunnerHeb 6:20
426Our GuidePs 48:14
427Rabbi, RabboniJn 1:49
428The stem of JesseIsa 11:1
429The root of DavidRev 5:5
430The BranchZech 6:12
431He who is called David the KingJer 30:9
432He who is called David the servantEze 37:24
433Lord You are worthy to be praisedPs 18:3
434Lord You are pleased in our praisesPs 18:3
435Fearful in praisesEx 15:11
436Lord who inhabits the praises of IsraelPs 22:3
437He who dwells between CherubimsIsa 57:16
438The one who dwells in unapproachable light1Tim 6:16
439The one who dwells in JerusalemPs135:21
440He who dwells in ZionJoel 3:21
441Lord, You are gifted to dwell among menPs 68:18
442You dwell with the one who has a contrite and humble spiritIsa 57:15
443He who dwells between the shoulder of His belovedDeu 33:12
444He who is seated at the circle of the earthIsa 40:22
445He who sits enthroned over the floodPs 29:10
446He who sits in the heavenPs 2:4
447The Lord who is in His templePs 11:4
448The Lord who is upon many watersPs 29:3
449He who is seated at the right hand of the FatherEph 1:20
450He who treads the high places of the earthAmo 4:13
451He who walks in the midst if the seven lamp standsRev 2:1
452He who holds the seven stars in His right handRev 2:1
453With the merciful, You will show Yourself mercifulPs 18:25
454With the blameless man, You will show Yourself blamelessPs 18:25
455With the pure, You will show Yourself purePs 18:26
456With the devious, You will Yourself shrewdPs 18:26
457Our Lord and TeacherJn 13:14
458Teacher from GodJn 3:2
459Chief ApostleHeb 3:1
460Chief ProphetJn 4:19
461Great PhysicianJn 4:19
462Great High PriestHeb 4:14
463High Priest foreverHeb 6:20
464A merciful and faithful High PriestHeb 2:17
465High Priest without sinHeb 4:15
466A High Priest who can sympathize with our weaknessHeb 4:15
467High Priest of the good things to comeHeb 9:11
468He who has unchangeable priesthoodHeb 7:24
469You are a Priest for ever according to the order if MelchizedekHeb 7:17
470Creator of IsraelIsa 43:15
471Shepherd of IsraelPs 80:1
472Ruler of IsraelMatt 2:6
473The strength of Israel1 Sam 15:29
474Hope of IsraelJer 14:8
475Rock of Israel2 Sam 23:3
476The consolation of IsraelLk 2:25
477The light of IsraelIsa 10:17
478The dew unto IsraelHos 14:5
479The glory of your people IsraelLk 2:32
480The Lord who sanctifies IsraelEze 37:28
481Judge of IsraelMica 5:1
482The Mighty one of IsraelIsa 1:24
483God the fear of IsaacGen 31:42
484The Mighty one of JacobIsa 60:16
485The portion of JacobJer 10:16
486He who loved JacobRom 9:13
487He who had accepted JobJob 42:9
488The Lord who restored Job's lossesJob 42:10
489The Lord who gave Job twice as much as he had beforeJob 42:10
490The Lord who blessed the latter days of Job more than his beginningJob 42:12
491You are wonderful in counsel and You are excellent in guidanceIsa 28:29
492You are great in counsel and mighty in workJer 32:19
493The hills from where my help comesPs 121:1
494The one who makes crooked places straightIsa 42:16
495The only begotten of the FatherJn 1:14
496The Angel of GodEx 14:19
497The Messenger of covenantMal 3:1
498Servant chosen by the LordMatt12:18
499Commander of the army of the LordJosh 5:14
500Our Captain2Cor13:12