யூதித்து முன்னுரை

செலூக்கியர் ஆட்சியின் போது யூதர்கள் அனுபவித்த துயரத்தின் வரலாற்றையும், மக்கபேயர் வழியாகக் கடவுள் அவர்களுக்கு அளித்த முழு விடுதலையையும் பின்னணியாகக் கொண்ட இந்நூல் ஒரு புதினம். இது கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அல்லது முதல் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் இயற்றப்பட்டிருக்கலாம். இந்நூலின் ஆசிரியர் யார் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. ஆனால், அவர், பாலஸ்தீனாவில் பரிசேயரின் வழிமரபில் தோன்றிய ஒரு யூதர் என்பதில் ஐயமில்லை. இது எபிரெய மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்; மூலநூல் கிடைக்காமையால், அதன் கிரேக்க மொழி பெயர்ப்பே இன்று நமக்கு மூலபாடமாக இருந்து வருகிறது. ஒருவர் கடவுள் மீது பற்றுறுதி கொண்டு செயல்பட்டால், எத்துணை வலிமை படைத்த உலக ஆற்றல்களையும் வென்றுவிடலாம் என்பது இந்நூலின் மையக் கருத்தாகும். இக்கருத்தை யூதர்கள், என்றும் தங்கள் நினைவில் நிறுத்தும் பொருட்டு, கோவில் அர்ப்பணிப்பின் ஆண்டு விழாவின் போது இந்நூல் பொதுவில் படிக்கப்பட்டது. நூலின் பிரிவுகள் யூதர்களுக்கு நேரிட்ட பேரிடர் 1:1 - 7:32 யூதித்து வழியாகக் கிடைத்த வெற்றி 8:1 - 16:25