திருவசனம்

இங்கு சிறு கிறிஸ்தவ கதைகள் ,விவிலிய கதைகள் ,குழந்தைகளுக்கான கதைகள்,ஜெபங்கள், கிறிஸ்தவ வரலாற்று கதைகள் முதலியவற்றையும் தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம் .இது உங்களுக்கு பயனுள்ளததாகவும் ,ஆசிர்வாதம் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் என விசுவாசிக்கிறோம்.