திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
1 நம்பிக்கை Trust 13
2 Eternal நிலைவாழ்வு 1
3 Healing குணமாக்குதல் 2
4 அன்பு Love 33
5 அருள்(கிருபை) Grace 29
6 அறிவுரை Advice 608
7 ஆசீர்வாதம் Blessings 487
8 ஆரோக்கியம் Health 13
9 ஆறுதல் Comfort 291
10 ஆலயம் Church 6
11 இரக்கம் Mercy 20
12 இரட்சிப்பு Deliver 7
13 இறுதி தீர்ப்பு Judgement 27
14 இறை வார்த்தை Gods Words 110
15 இறைப் பிரசன்னம் God's Presence 9
16 இறைவார்த்தை போதித்தல் Preaching Gospel 10
17 உடன்படிக்கை Covenant 27
18 உதவி Help 14
19 உவமை Parable 3
20 கடவுளின் கொடை Gods Gift 11
21 கடவுளின் பண்புகள் God Attributes 44
22 கடவுளின் மக்கள் Chosen People 24
23 கடவுளுக்கு கொடுத்தல் Giving to God 5
24 கடவுளுடைய மனிதர்கள் Gods Men 21
25 கடவுளை காண Seeing God 8
26 கட்டளைகள் Rules 5
27 கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் God Fearing 7
28 கற்பித்தல் Teaching 7
29 கிறிஸ்து பிறப்பு Chrismas 12
30 கீழ்படிதல் Obedience 16
31 சோதிக்கப்படுதல் Tempted 7
32 ஜெபம் Prayer 32
33 ஞானம் Wisdom 24
34 ஞானஸ்நானம் Baptism 7
35 தயார் ஆகுதல் Preparing 1
36 தவக்காலம் Lent 0
37 தாழ்ச்சி Humble 13
38 தீர்க்கதரிசிசன திருவசனம் Prophetic Words 24
39 துணிவு Confident 62
40 துன்பங்கள் Persecution 1
41 நன்மை Good 5
42 நன்றி Thanksgiving 11
43 நம்பிக்கை Faith 4
44 நம்பிக்கை Hope 42
45 நரகம் Hell 2
46 நீதி Righteous 23
47 நேர்மை Just 10
48 நோன்பு (உபவாசம்) Fasting 1
49 பஞ்சம் Famine 3
50 பயம் Fear 45
51 பரிசுத்த ஆவி Holy Sprit 25
52 பாதுகப்பு Safe 18
53 பாவ மன்னிப்பு Forgiven 3
54 பாவம் Sin 27
55 பிசாசு Devil 8
56 போற்றுதல் Praise 76
57 மகிழ்ச்சி Happy 23
58 மன அமைதி Peace of Mind 27
59 மனம் மாறுதல் Repent 3
60 மீட்பு Redemption 2
61 மீட்பு Salvation 23
62 வலிமை Brave 13
63 வழிபாடு Worship 22
64 வாக்குறுதி Promise 25