திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஒதுக்கப்பட்டவர்களை ஒன்று சேர்ப்பேன்: அவமானமுற்ற அவர்களை உலகெங்கும் பெயரும் புகழும் பெறச்செய்வேன்

செப்பனியா 3:19

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவர்கள் வெட்கம் அநுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாகச் செய்வேன்.

செப்பனியா 3:19

Catholic
Bible
I will give them praise and renown in all the earth, when I bring about their restoration.

Zephaniah 3:19

Protestant
Bible
and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame.

Zephaniah 3:19

திருவசன
கருத்து
நம்பிக்கை, ஆறுதல்
Verse
Category
Hope, Comfort

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஏனெனில், நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். எவரும் உனக்குத் தீங்கிழைக்கப் போவதில்லை.

திருத்தூதர் பணிகள் 18:10

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நான் உன்னுடனேகூட இருக்கிறேன், உனக்குத் தீங்குசெய்யும்படி ஒருவனும் உன்மேல் கைபோடுவதில்லை;

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகைகள் 18:10

Catholic
Bible
for I am with you. No one will attack and harm you

Acts of Apostles 18:10

Protestant
Bible
For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee:

Acts of Apostles 18:10

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், நம்பிக்கை
Verse
Category
Comfort, Hope

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் கூட எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. அஞ்சாதீர்கள்; சிட்டுக்குருவிகள் பலவற்றை விட நீங்கள் மேலானவர்கள்.

லூக்கா நற்செய்தி 12:7

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உங்கள் தலையிலுள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது, ஆகையால் பயப்படாதிருங்கள், அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளைப்பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.

லூக்கா 12:7

Catholic
Bible
Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows.

Luke 12:7

Protestant
Bible
But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

Luke 12:7

திருவசன
கருத்து
பயம், ஆறுதல், நம்பிக்கை, உவமை
Verse
Category
Fear, Comfort, Hope, Parable

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆண்டவரே என் ஆயர்: எனக்கேதும் குறையில்லை

திருப்பாடல்கள் 23:1

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியடையேன்.

சங்கீதம் 23:1

Catholic
Bible
The LORD is my shepherd; there is nothing I lack.

Psalms 23:1

Protestant
Bible
The LORD is my shepherd; I shall not want.

Psalms 23:1

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், நம்பிக்கை, பாதுகப்பு
Verse
Category
Comfort, Hope, Safe

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அப்போது ஆண்டவர் கூறியது: எகிப்தில் என் மக்கள்படும் துன்பத்தை என் கண்களால் கண்டேன்: அடிமை வேலைவாங்கும் அதிகாரிகளை முன்னிட்டு அவர்கள் எழுப்பும் குரலையும் கேட்டேன்: ஆம், அவர்களின் துயரங்களை நான் அறிவேன்.

விடுதலைப்பயணம் 3:7

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அப்பொழுது கர்த்தர்: எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து, ஆளோட்டிகளினிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலைக் கேட்டேன், அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன்.

யாத்திராகமம் 3:7

Catholic
Bible
But the LORD said, "I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry of complaint against their slave drivers, so I know well what they are suffering.

Exodus 3:7

Protestant
Bible
And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;

Exodus 3:7

திருவசன
கருத்து
நம்பிக்கை, ஆறுதல்
Verse
Category
Hope, Comfort