திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவர் மறுமொழியாக, ' மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல, மாறாக, கடவுளின் வாய்ச்சொல் ஒவ்வொன்றாலும் வாழ்வர் ' என மறைநூலில் எழுதியுள்ளதே ' என்றார்.

மத்தேயு நற்செய்தி 4:4

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.

மத்தேயு 4:4

Catholic
Bible
He said in reply, "It is written: 'One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.'"

Matthew 4:4

Protestant
Bible
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

Matthew 4:4

திருவசன
கருத்து
சோதிக்கப்படுதல், இறை வார்த்தை
Verse
Category
Tempted, Gods Words

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அப்பொழுது இயேசு அதனைப் பார்த்து, ' அகன்று போ, சாத்தானே, ' உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை வணங்கி, அவர் ஒருவருக்கே பணி செய் ' என்றும் மறைநூலில் எழுதியுள்ளது ' என்றார்.

மத்தேயு நற்செய்தி 4:10

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அப்பொழுது இயேசு: அப்பாலே போ சாத்தானே; உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.

மத்தேயு 4:10

Catholic
Bible
At this, Jesus said to him, "Get away, Satan! It is written: 'The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.'"

Matthew 4:10

Protestant
Bible
Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Matthew 4:10

திருவசன
கருத்து
சோதிக்கப்படுதல், இறை வார்த்தை
Verse
Category
Tempted, Gods Words

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
இயேசு அதனிடம், ' " உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரைச் சோதிக்கவேண்டாம் " எனவும் எழுதியுள்ளதே ' என்று சொன்னார்.

மத்தேயு நற்செய்தி 4:7

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அதற்கு இயேசு: உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.

மத்தேயு 4:7

Catholic
Bible
Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Matthew 4:7

Protestant
Bible
Jesus answered him, "Again it is written, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.'"

Matthew 4:7

திருவசன
கருத்து
சோதிக்கப்படுதல், இறை வார்த்தை
Verse
Category
Tempted, Gods Words

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுகின்றார்: இதோ! நாள்கள் வரப்போகின்றன! அப்போது நாட்டினுள் பஞ்சத்தை அனுப்புவேன்: அது உணவு கிடைக்காத பஞ்சமோ, நீரில்லாத வறட்சியோ அன்று: ஆண்டவரின் வாக்கு கிடைக்காத பஞ்சமே அது.

ஆமோஸ் 8:11

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, நான் தேசத்தின்மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும்; ஆகாரக் குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சமல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகமுமல்ல, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கக் கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

ஆமோஸ் 8:11

Catholic
Bible
Yes, days are coming, says the Lord GOD, when I will send famine upon the land: Not a famine of bread, or thirst for water, but for hearing the word of the LORD.

Amos 8:11

Protestant
Bible
Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:

Amos 8:11

திருவசன
கருத்து
இறை வார்த்தை, இறைவார்த்தை போதித்தல், பஞ்சம்
Verse
Category
Gods Words, Preaching Gospel, Famine

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆனால் மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு, தம்மிடம் அன்பு கொள்ளுகிறவர்களுக்கென்று கடவுள் ஏற்பாடு செய்தவை கண்ணுக்குப் புலப்படவில்லை: செவிக்கு எட்டவில்லை: மனித உள்ளமும் அதை அறியவில்லை.

1 கொரிந்தியர் 2:9

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
எழுதியிருக்கிறபடி: தேவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் கண் காணவுமில்லை, காதுகேட்கவுமில்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை;

1 கொரிந்தியர் 2:9

Catholic
Bible
But as it is written: "What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love him,"

1 Corinthians 2:9

Protestant
Bible
But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

1 Corinthians 2:9

திருவசன
கருத்து
இறை வார்த்தை, அறிவுரை
Verse
Category
Gods Words, Advice