திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உன் கடவுளைச் சந்திக்கத் தயாராயிரு!

ஆமோஸ் 4:12

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உன் தேவனைச் சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு

ஆமோஸ் 4:12

Catholic
Bible
prepare to meet your God, O Israel:

Amos 4:12

Protestant
Bible
prepare to meet thy God, O Israel

Amos 4:12

திருவசன
கருத்து
தீர்க்கதரிசிசன திருவசனம், கடவுளை காண, தயார் ஆகுதல்
Verse
Category
Prophetic Words, Seeing God, Preparing