திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
இயேசு, ' இப்பொழுது விட்டுவிடும். கடவுளுக்கு ஏற்புடையவை அனைத்தையும் நாம் நிறைவேற்றுவதுதான் முறை ' எனப் பதிலளித்தார். அதற்கு யோவானும் இணங்கினார்.

மத்தேயு நற்செய்தி 3:15

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான்.

மத்தேயு 3:15

Catholic
Bible
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

Matthew 3:15

Protestant
Bible
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

Matthew 3:15

திருவசன
கருத்து
இரக்கம், உதவி
Verse
Category
Mercy, Help

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ, அதையே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

லூக்கா நற்செய்தி 6:31

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படிச் செய்யவேண்டுமென்று விரும்புகிறீர்களோ, அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

லூக்கா 6:31

Catholic
Bible
Do to others as you would have them do to you.

Luke 6:31

Protestant
Bible
And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

Luke 6:31

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, உதவி
Verse
Category
Advice, Help

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
என்றுமே இல்லாதவாறு சாவை ஒழித்துவிடுவார்: என் தலைவராகிய ஆண்டவர் எல்லா முகங்களிலிருந்தும் கண்ணீரைத் துடைத்து விடுவார்: தம்மக்களுக்கு ஏற்பட்ட நிந்தையை இம்மண்ணுலகில் அகற்றிவிடுவார்: ஏனெனில், ஆண்டவரே இதை உரைத்தார்.

எசாயா 25:8

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவர் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்குவார்; கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலுமிருந்து கண்ணீரைத் துடைத்து, தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியிலிராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவார்; கர்த்தரே இதைச் சொன்னார்.

ஏசாயா 25:8

Catholic
Bible
he will destroy death forever. The Lord GOD will wipe away the tears from all faces; The reproach of his people he will remove from the whole earth; for the LORD has spoken

Isaiah 25:8

Protestant
Bible
He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the LORD hath spoken it.

Isaiah 25:8

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், உதவி, இரக்கம், பாதுகப்பு
Verse
Category
Comfort, Help, Mercy, Safe

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உம் திருவுளத்தை நிறைவேற்ற எனக்குக் கற்பித்தருளும்: ஏனெனில், நீரே என் கடவுள்: உமது நலமிகு ஆவி என்னைச் செம்மையான வழியில் நடத்துவதாக

திருப்பாடல்கள் 143:10

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய எனக்குப் போதித்தருளும், நீரே என் தேவன்; உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னைச் செம்மையான வழியிலே நடத்துவாராக.

சங்கீதம் 143:10

Catholic
Bible
Teach me to do your will, for you are my God. May your kind spirit guide me on ground that is level.

Psalms 143:10

Protestant
Bible
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness

Psalms 143:10

திருவசன
கருத்து
உதவி, கற்பித்தல்
Verse
Category
Help, Teaching

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
எளியோரின் நலனில் அக்கறை கொள்பவர் பேறுபெற்றவர்: துன்ப நாளில் ஆண்டவர் அவரை விடுவிப்பார்.

திருப்பாடல்கள் 41:1

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் 41:1

Catholic
Bible
Happy those concerned for the lowly and poor; when misfortune strikes, the LORD delivers them.

Psalms 41:1

Protestant
Bible
Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

Psalms 41:1

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், உதவி
Verse
Category
Blessings, Help