திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
நான் உன்மீது உண்மையாகவே ஆசிபொழிந்து, உன்னைப் பல்கிப் பெருகச் செய்வேன் என்றார்.1

எபிரேயர் 6:14

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப்பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார்

எபிரெயர் 6:14

Catholic
Bible
and said, "I will indeed bless you and multiply" you.

Hebrews 6:14

Protestant
Bible
Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee.

Hebrews 6:14

திருவசன
கருத்து
கடவுளின் கொடை, ஆசீர்வாதம்
Verse
Category
Gods Gift, Blessings

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தளரா மனமுடையோர் பேறுபெற்றோர் என்கிறோம். யோபுவின் தளரா மனத்தைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இறுதியில் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்பதும் உங்களுக்குத் தெரியும். ஏனெனில், ஆண்டவர் மிகுந்த பரிவுள்ளமும் இரக்கமும் கொண்டவர்.

யாக்கோபு 5:11

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே! யோபின் பொறுமையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுமுள்ளவராயிருக்கிறாரே

யாக்கோபு 5:11

Catholic
Bible
Indeed we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because "the Lord is compassionate and merciful

James 5:11

Protestant
Bible
Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy

James 5:11

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஆசீர்வாதம், அருள்(கிருபை), கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Advice, Blessings, Grace, God Attributes

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
எளியோரின் நலனில் அக்கறை கொள்பவர் பேறுபெற்றவர்: துன்ப நாளில் ஆண்டவர் அவரை விடுவிப்பார்.

திருப்பாடல்கள் 41:1

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் 41:1

Catholic
Bible
Happy those concerned for the lowly and poor; when misfortune strikes, the LORD delivers them.

Psalms 41:1

Protestant
Bible
Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

Psalms 41:1

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், உதவி
Verse
Category
Blessings, Help

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஏனெனில், உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நீங்கள் செய்த அனைத்திலும் உங்களுக்கு ஆசி வழங்கியுள்ளார். இப் பெரும் பாலைநிலம் வழியாக நீங்கள் நடந்து வந்திருப்பதை அவர் அறிவார். இந்த நாற்பது ஆண்டுகளும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உங்களோடு இருந்துள்ளார். உங்களுக்கு எதுவுமே குறைவுபடவில்லை

இணைச்சட்டம் 2:7

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் கைக்கிரியைகளிளெல்லாம் உன்னை ஆசீர்வதித்து வருகிறார்; இந்தப் பெரிய வனாந்தரவழியாய் நீ நடந்துவருகிறதை அறிவார்; இந்த நாற்பது வருஷமும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருந்தார்; உனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடவில்லை என்று சொல் என்றார்.

உபாகமம் 2:7

Catholic
Bible
The LORD, your God, has blessed you in all your undertakings; he has been concerned about your journey through this vast desert. It is now forty years that he has been with you, and you have never been in want.'

Deuteronomy 2:7

Protestant
Bible
For the LORD thy God hath blessed thee in all the works of thy hand: he knoweth thy walking through this great wilderness: these forty years the LORD thy God hath been with thee; thou hast lacked nothing.

Deuteronomy 2:7

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், உதவி, இறைப் பிரசன்னம், ஆசீர்வாதம்
Verse
Category
Comfort, Help, God's Presence, Blessings

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
பென்யமினைக் குறித்து அவர் கூறியது: ஆண்டவரின் அன்புக்கு உரியவன்: அவரால் அவன் பாதுகாப்புடன் வாழ்வான். எக்காலமும் அவனை அவர் அரவணைத்துக் காப்பார்: அவர்தம் கரங்களுக்கிடையே அவன் வாழ்வான்.

இணைச்சட்டம் 33:12

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
Of Benjamin he said: "Benjamin is the beloved of the LORD, who shelters him all the day, while he abides securely at his breast."

உபாகமம் 33:12

Catholic
Bible
பென்யமீனைக்குறித்து: கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன், அவரோடே சுகமாய்த் தங்கியிருப்பான்; அவனை எந்நாளும் அவர் காப்பாற்றி, அவன் எல்லைக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் என்றான்.

Deuteronomy 33:12

Protestant
Bible
And of Benjamin he said, The beloved of the LORD shall dwell in safety by him; and the LORD shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders.

Deuteronomy 33:12

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், ஆசீர்வாதம், பாதுகப்பு
Verse
Category
Comfort, Blessings, Safe