திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவரது சினம் ஒரு நொடிப் பொழுதுதான் இருக்கும்: அவரது கருணையோ வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும்: மாலையில் அழுகை: காலையிலோ ஆர்ப்பரிப்பு.

திருப்பாடல்கள் 30:5

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடியவாழ்வு; சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற்காலத்திலே களிப்புண்டாகும்.

சங்கீதம் 30:5

Catholic
Bible
For divine anger lasts but a moment; divine favor lasts a lifetime. At dusk weeping comes for the night; but at dawn there is rejoicing.

Psalms 30:5

Protestant
Bible
For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning

Psalms 30:5

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Comfort, God Attributes

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தளரா மனமுடையோர் பேறுபெற்றோர் என்கிறோம். யோபுவின் தளரா மனத்தைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இறுதியில் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்பதும் உங்களுக்குத் தெரியும். ஏனெனில், ஆண்டவர் மிகுந்த பரிவுள்ளமும் இரக்கமும் கொண்டவர்.

யாக்கோபு 5:11

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே! யோபின் பொறுமையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுமுள்ளவராயிருக்கிறாரே

யாக்கோபு 5:11

Catholic
Bible
Indeed we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because "the Lord is compassionate and merciful

James 5:11

Protestant
Bible
Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy

James 5:11

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஆசீர்வாதம், அருள்(கிருபை), கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Advice, Blessings, Grace, God Attributes

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
வானங்களே, மகிழ்ந்து பாடுங்கள்: மண்ணுலகே, களிகூரு: மலைகளே, அக்களித்து ஆர்ப்பரியுங்கள்: ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளார்: சிறுமையுற்ற தம் மக்கள்மீது இரக்கம் காட்டியுள்ளார்.

எசாயா 49:13

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
வானங்களே, கெம்பீரித்துப்பாடுங்கள்; பூமியே, களிகூரு; பர்வதங்களே, கெம்பீரமாய் முழங்குங்கள்; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் செய்தார்; சிறுமைப்பட்டிருக்கிற தம்முடையவர்கள் மேல் இரக்கமாயிருப்பார்.

ஏசாயா 49:13

Catholic
Bible
Sing out, O heavens, and rejoice, O earth, break forth into song, you mountains. For the LORD comforts his people and shows mercy to his afflicted.

Isaiah 49:13

Protestant
Bible
Sing, O heavens; and be joyful, O earth; and break forth into singing, O mountains: for the LORD hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted.

Isaiah 49:13

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், அருள்(கிருபை), கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Comfort, Grace, God Attributes

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
'இத்தகைய கடவுளே என்றென்றும் நம் கடவுள்: அவரே நம்மை இறுதிவரை வழி நடத்துவார்.'

திருப்பாடல்கள் 48:14

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இந்த தேவன் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நம்முடைய தேவன்; மரணபரியந்தம் நம்மை நடத்துவார்.

சங்கீதம் 48:14

Catholic
Bible
Yes, so mighty is God, our God who leads us always!"

Psalms 48:14

Protestant
Bible
For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.

Psalms 48:14

திருவசன
கருத்து
கடவுளின் பண்புகள், ஆறுதல்
Verse
Category
God Attributes, Comfort

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
இதன் பொருட்டே நான் இவ்வாறு துன்புற்று வருகிறேன்: எனினும் வெட்கமுறுவதில்லை. ஏனெனில், நான் யாரிடம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன் என அறிவேன். அவர் என்னிடம் ஒப்படைத்ததை இறுதிநாள்வரை காத்திட வல்லவர் என்கிற உறுதியான நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு

2 திமொத்தேயு 1:12

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அதினிமித்தம் நான் இந்தப் பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன்; ஆயினும், நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை; ஏனென்றால், நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னாரென்று அறிவேன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறாரென்று நிச்சயித்துமிருக்கிறேன்.

2 தீமோத்தேயு 1:12

Catholic
Bible
On this account I am suffering these things; but I am not ashamed, for I know him in whom I have believed and am confident that he is able to guard what has been entrusted to me until that day.

2 Timothy 1:12

Protestant
Bible
For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

2 Timothy 1:12

திருவசன
கருத்து
இறைவார்த்தை போதித்தல், நம்பிக்கை, கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Preaching Gospel, Hope, God Attributes