திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
இக்காலத்தில் நாம் படும் துன்பங்கள் எதிர்காலத்தில் நமக்காக வெளிப்படப் போகிற மாட்சியோடு ஒப்பிடத் தகுதியற்றவை என நான் எண்ணுகிறேன்.

உரோமையர் 8:18

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
ஆதலால் இக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன்.

ரோமர் 8:18

Catholic
Bible
I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us.

Romans 8:18

Protestant
Bible
For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.

Romans 8:18

திருவசன
கருத்து
ஆறுதல், துன்பங்கள்
Verse
Category
Comfort, Persecution