திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
மேலும் அவர், உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்கு நீ அக்கறையுடன் செவி சாய்த்து, அவர் பார்வையில் நலமாகத் தோன்றுவதைச் செய்து, அவர் கட்டளைகளைப் பின்பற்றி, அவர் சட்டங்கள் அனைத்தையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்திற்கு வரச்செய்த கொள்ளை நோய்களை உன்மேல் வரவிடமாட்டேன். ஏனெனில் நானே உன்னைக் குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்றார்

விடுதலைப்பயணம் 15:26

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தைக் கவனமாய்க் கேட்டு, அவர் பார்வைக்குச் செம்மையானவைகளைச் செய்து, அவர் கட்டளைகளுக்குச் செவிகொடுத்து, அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன்; நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்.

யாத்திராகமம் 15:26

Catholic
Bible
If you really listen to the voice of the LORD, your God," he told them, "and do what is right in his eyes: if you heed his commandments and keep all his precepts, I will not afflict you with any of the diseases with which I afflicted the Egyptians; for I, the LORD, am your healer

Exodus 15:26

Protestant
Bible
And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.

Exodus 15:26

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, பஞ்சம், வாக்குறுதி
Verse
Category
Advice, Famine, Promise

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆண்டவர் துணைநின்று அவர்களை விடுவிக்கின்றார்: பொல்லாரிடமிருந்து அவர்களை விடுவிக்கின்றார்: அவரிடம் அடைக்கலம் புகுந்ததால், அவர்களை மீட்கின்றார்.

திருப்பாடல்கள் 37:40

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவிசெய்து, அவர்களை விடுவிப்பார்; அவர்கள் அவரை நம்பியிருக்கிறபடியால், அவர்களைத் துன்மார்க்கருடைய கைக்குத் தப்புவித்து இரட்சிப்பார்.

சங்கீதம் 37:40

Catholic
Bible
The LORD helps and rescues them, rescues and saves them from the wicked, because in God they take refuge.

Psalms 37:40

Protestant
Bible
And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.

Psalms 37:40

திருவசன
கருத்து
பாதுகப்பு, வாக்குறுதி, நம்பிக்கை
Verse
Category
Safe, Promise, Hope

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆண்டவரே என் ஒளி: அவரே என் மீட்பு: யாருக்கு நான் அஞ்சவேண்டும் ஆண்டவரே என் உயிருக்கு அடைக்கலம்: யாருக்கு நான் அஞ்சி நடுங்க வேண்டும்

திருப்பாடல்கள் 27:1

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன் கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர். யாருக்கு அஞ்சுவேன்

சங்கீதம் 27:1

Catholic
Bible
The LORD is my light and my salvation; whom do I fear The LORD is my life's refuge; of whom am I afraid

Psalms 27:1

Protestant
Bible
The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid

Psalms 27:1

திருவசன
கருத்து
பாதுகப்பு, வாக்குறுதி, நம்பிக்கை
Verse
Category
Safe, Promise, Hope

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
எனவே ஒருவர் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும்போது அவர் புதிதாகப் படைக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறார். பழையன கழிந்து புதியன புகுந்தன அன்றோ!

2 கொரிந்தியர் 5:17

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.

2 கொரிந்தியர் 5:17

Catholic
Bible
So whoever is in Christ is a new creation: the old things have passed away; behold, new things have come.

2 Corinthians 5:17

Protestant
Bible
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

2 Corinthians 5:17

திருவசன
கருத்து
மனம் மாறுதல், வாக்குறுதி
Verse
Category
Repent, Promise

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஒருவர் உரைக்கும் உண்மை என்றும் நிலைக்கும்: பொய்யுரையின் வாழ்வோ இமைப்பொழுதே

நீதி மொழிகள் 12:19

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
சத்திய உதடு என்றும் நிலைத்திருக்கும்; பொய் நாவோ ஒரு நிமிஷமாத்திரம் இருக்கும்.

நீதி மொழிகள் 12:19

Catholic
Bible
Truthful lips endure forever, the lying tongue, for only a moment.

The Proverbs 12:19

Protestant
Bible
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.

The Proverbs 12:19

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, வாக்குறுதி
Verse
Category
Advice, Promise