திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தன் சொந்தக் கருத்தையே நம்பி வாழ்பவன் முட்டாள்: ஞானிகளின் நெறியில் நடப்பவரோ தீங்கினின்று விடுவிக்கப்படுவர்.

நீதி மொழிகள் 28:26

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
தன் இருதயத்தை நம்புகிறவன் மூடன்; ஞானமாய் நடக்கிறவனோ இரட்சிக்கப்படுவான்.

நீதி மொழிகள் 28:26

Catholic
Bible
He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is safe.

The Proverbs 28:26

Protestant
Bible
He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.

The Proverbs 28:26

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஞானம், இரட்சிப்பு
Verse
Category
Advice, Wisdom, Deliver

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
சிலுவையின்மீது தம் உடலில் நம் பாவங்களை அவரே சுமந்தார். நாம் பாவங்களுக்கு இறந்து, நீதிக்காக வாழ்வதற்கே இவ்வாறு செய்தார். அவர்தம் காயங்களால் நீங்கள் குணமடைந்துள்ளீர்கள்.

1 பேதுரு 2:24

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நாம் பாவங்களுக்குச் செத்து, நீதிக்குப் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்; அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள்.

1 பேதுரு 2:24

Catholic
Bible
He himself bore our sins in his body upon the cross, so that, free from sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed.

1 Peter 2:24

Protestant
Bible
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.

1 Peter 2:24

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், இரட்சிப்பு, பாவம்
Verse
Category
Blessings, Deliver, Sin

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவர்கள் என்னை நோக்கி மன்றாடும்போது, அவர்களுக்குப் பதிலளிப்பேன்: அவர்களது துன்பத்தில் அவர்களோடு இருப்பேன்: அவர்களைத் தப்புவித்து அவர்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன்

திருப்பாடல்கள் 91:15

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்.

சங்கீதம் 91:15

Catholic
Bible
He will call upon me and I will answer; I will be with him in distress; I will deliver him and give him honor.

Psalms 91:15

Protestant
Bible
He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

Psalms 91:15

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், கடவுளின் மக்கள், இரட்சிப்பு, ஜெபம்
Verse
Category
Blessings, Chosen People, Deliver, Prayer

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
எனவே பரத்தைமையை விட்டு விலகுங்கள். மனிதர் செய்யும் எப்பாவமும் உடலுக்குப் புறம்பானது. ஆனால் பரத்தைமையில் ஈடுபடுவோர் தம் சொந்த உடலுக்கு எதிராகவே பாவம் செய்கின்றனர்.

1 கொரிந்தியர் 6:18

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள். மனுஷன் செய்கிற எந்தப் பாவமும் சரீரத்திற்குப் புறம்பாயிருக்கும்; வேசித்தனஞ் செய்கிறவனோ தன் சுயசரீரத்திற்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறான்.

1 கொரிந்தியர் 6:18

Catholic
Bible
Avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the immoral person sins against his own body

1 Corinthians 6:18

Protestant
Bible
Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.

1 Corinthians 6:18

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, இரட்சிப்பு, பாவம்
Verse
Category
Advice, Deliver, Sin

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆயினும், நான் அந்நகரின் காயங்களை ஆற்றிக் குணப்படுத்துவேன்: அம்மக்களுக்கு நலன் அளித்து நிலையான நிறைவாழ்வை வழங்குவேன்

எரேமியா 33:6

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, நான் அவர்களுக்குச் சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி, அவர்களைக் குணமாக்கி, அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன்.

எரேமியா 33:6

Catholic
Bible
Look! I am bringing the city recovery and healing; I will heal them and reveal to them an abundance of lasting peace

Jeremiah 33:6

Protestant
Bible
Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth.

Jeremiah 33:6

திருவசன
கருத்து
Healing, இரட்சிப்பு, ஆசீர்வாதம், மன அமைதி
Verse
Category
குணமாக்குதல், Deliver, Blessings, Peace of Mind