திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியுடன் வழிபடுங்கள்! மகிழ்ச்சிநிறை பாடலுடன் அவர் திருமுன் வாருங்கள்

திருப்பாடல்கள் 100:2

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மகிழ்ச்சியோடே கர்த்தருக்கு ஆராதனைசெய்து, ஆனந்தசத்தத்தோடே அவர் சந்நிதிமுன் வாருங்கள்

சங்கீதம் 100:2

Catholic
Bible
worship the LORD with cries of gladness; come before him with joyful song

Psalms 100:2

Protestant
Bible
Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing

Psalms 100:2

திருவசன
கருத்து
வழிபாடு
Verse
Category
Worship

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஆண்டவருக்குப் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள்: உலகின் எல்லையெங்கும் அவர் புகழ்ப் பாடுங்கள்: கடலில் பயணம் செய்வோரே, கடல்வாழ் உயிரினங்களே, தீவு நாடுகளே, அவற்றில் குடியிருப்போரே, அவரைப் போற்றுங்கள்.

எசாயா 42:10

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
சமுத்திரத்தில் யாத்திரைபண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள்.

ஏசாயா 42:10

Catholic
Bible
Sing to the LORD a new song, his praise from the end of the earth: Let the sea and what fills it resound, the coastlands, and those who dwell in them.

Isaiah 42:10

Protestant
Bible
Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.

Isaiah 42:10

திருவசன
கருத்து
தீர்க்கதரிசிசன திருவசனம், வழிபாடு, நன்றி
Verse
Category
Prophetic Words, Worship, Thanksgiving

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தூதர்களே, நீங்கள் யாவரும் அவரைப் போற்றுங்கள்: அவருடைய படைகளே, நீங்கள் யாவரும் அவரைப் போற்றுங்கள்.

திருப்பாடல்கள் 148:2

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவருடைய தூதர்களே, நீங்கள் யாவரும் அவரைத் துதியுங்கள்; அவருடைய சேனைகளே, நீங்கள் யாவரும் அவரைத் துதியுங்கள்.

சங்கீதம் 148:2

Catholic
Bible
Praise him, all you angels; give praise, all you hosts.

Psalms 148:2

Protestant
Bible
Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

Psalms 148:2

திருவசன
கருத்து
போற்றுதல், வழிபாடு
Verse
Category
Praise, Worship

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
முன்குறித்து வைத்த தீர்ப்பை அவர்களிடம் நிறைவேற்றுவார்கள்: இத்தகைய மேன்மை ஆண்டவர் தம் அன்பர் அனைவருக்கும் உரித்தானது. அல்லேலூயா!

திருப்பாடல்கள் 149:9

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இந்தக் கனம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும். (அல்லேலூயா.)

சங்கீதம் 149:9

Catholic
Bible
To execute the judgments decreed for them-- such is the glory of all God's faithful. Hallelujah!

Psalms 149:9

Protestant
Bible
To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.

Psalms 149:9

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, போற்றுதல், வழிபாடு, இறுதி தீர்ப்பு
Verse
Category
Advice, Praise, Worship, Judgement

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவர்தம் வல்ல செயல்களுக்காய் அவரைப் போற்றுங்கள்! அவர்தம் எல்லையிலா மாண்பினைக் குறித்து அவரைப் போற்றுங்கள்!

திருப்பாடல்கள் 150:2

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவருடைய வல்லமையுள்ள கிரியைகளுக்காகத் துதியுங்கள்; மாட்சிமை பொருந்திய அவருடைய மகத்துவத்திற்காக அவரைத் துதியுங்கள்.

சங்கீதம் 150:2

Catholic
Bible
Give praise for his mighty deeds, praise him for his great majesty.

Psalms 150:2

Protestant
Bible
Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.

Psalms 150:2

திருவசன
கருத்து
போற்றுதல், வழிபாடு
Verse
Category
Praise, Worship