திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
வலிமைபெறு: துணிவுகொள்: அஞ்சாதே, அவர்கள் முன் நடுங்காதே: ஏனெனில் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உனக்குமுன் செல்பவர்! அவர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார்: உன்னைக் கைவிடவும் மாட்டார்.

இணைச்சட்டம் 31:6

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை; உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான்.

உபாகமம் 31:6

Catholic
Bible
Be brave and steadfast; have no fear or dread of them, for it is the LORD, your God, who marches with you; he will never fail you or forsake you."

Deuteronomy 31:6

Protestant
Bible
Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.

Deuteronomy 31:6

திருவசன
கருத்து
பயம், வலிமை
Verse
Category
Fear, Brave

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவர் என் கால்களை மான்களின் கால்களைப் போல் ஆக்குகின்றார்: உயர்ந்த இடத்தில் என்னை நிலை நிறுத்துகின்றார்.

திருப்பாடல்கள் 18:33

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களைப்போலாக்கி, என்னுடைய உயர்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார்.

சங்கீதம் 18:33

Catholic
Bible
Who made my feet swift as a deer's, set me safe on the heights,

Psalms 18:33

Protestant
Bible
He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.

Psalms 18:33

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், வலிமை , ஆறுதல்
Verse
Category
Blessings, Brave, Comfort

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அலகையின் ஏமாற்று வழிகளை எதிர்த்து நிற்கும் வலிமை பெறும்படி கடவுள் அருளும் எல்லாப் படைக்கலன்களையும் அணிந்து கொள்ளுங்கள்.

எபேசியர் 6:11

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்துநிற்கத் திராணியுள்ளவர்களாகும்படி, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

எபேசியர் 6:11

Catholic
Bible
Put on the armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil.

Ephesians 6:11

Protestant
Bible
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

Ephesians 6:11

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, வலிமை , பிசாசு
Verse
Category
Advice, Brave, Devil

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
நீ மனவுறுதி கொண்டுள்ளாய்: என் பெயரின்பொருட்டு எத்தனையோ துன்பங்களை நீ தாங்கிக் கொண்டுள்ளாய்: ஆயினும் சோர்வு அடையவில்லை என்பதும் எனக்குத் தெரியும்.

திருவெளிப்பாடு 2:3

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நீ சகித்துக்கொண்டிருக்கிறதையும், பொறுமையாயிருக்கிறதையும், என் நாமத்தினிமித்தம் இளைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:3

Catholic
Bible
And thou hast patience, and hast endured for my name, and hast not fainted.

Revelation 2:3

Protestant
Bible
And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

Revelation 2:3

திருவசன
கருத்து
ஆசீர்வாதம், வலிமை , ஆறுதல்
Verse
Category
Blessings, Brave, Comfort

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
நான் அவரைக் கண்டபொழுது செத்தவனைப்போல் அவரது காலில் விழுந்தேன். அவர் தமது வலக் கையை என்மீது வைத்துச் சொன்னது: அஞ்சாதே! முதலும் முடிவும் நானே.

திருவெளிப்பாடு 1:17

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நான் அவரைக் கண்டபோது செத்தவனைப்போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன்; அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலதுகரத்தை என்மேல்வைத்து, என்னை நோக்கி: பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன்;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:17

Catholic
Bible
And when I had seen him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying: Fear not. I am the First and the Last.

Revelation 1:17

Protestant
Bible
And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:

Revelation 1:17

திருவசன
கருத்து
வலிமை , ஆறுதல், பயம்
Verse
Category
Brave, Comfort, Fear