திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அவர்களுடன் நான் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை இதுவே: உன்மேல் இருக்கும் என் ஆவியும் உன் வாயில் நான் வைத்துள்ள என் வார்த்தைகளும் உன் வாயினின்றும் உன் வழி மரபினர் வாயினின்றும் வழிவழிவரும் உன் தலைமுறையினர் வாயினின்றும் இன்றும் என்றென்றும் நீங்கிவிடாது, என்கிறார் ஆண்டவர்.

எசாயா 59:21

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உன்மேலிருக்கிற என் ஆவியும், நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும், இதுமுதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்தும், உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும், உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவதில்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; இது எனக்கு அவர்களோடிருக்கும் என் உடன்படிக்கையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

ஏசாயா 59:21

Catholic
Bible
This is the covenant with them which I myself have made, says the LORD: My spirit which is upon you and my words that I have put into your mouth Shall never leave your mouth, nor the mouths of your children Nor the mouths of your children's children from now on and forever, says the LORD.

Isaiah 59:21

Protestant
Bible
As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever.

Isaiah 59:21

திருவசன
கருத்து
பரிசுத்த ஆவி, உடன்படிக்கை
Verse
Category
Holy Sprit, Covenant

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உனக்கு ஆசி கூறுவோர்க்கு நான் ஆசி வழங்குவேன்: உன்னைச் சபிப்போரை நானும் சபிப்பேன்: உன் வழியாக மண்ணுலகின் மக்களினங்கள் அனைத்தும் ஆசி பெறும் என்றார்

தொடக்கநூல் 12:3

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார்.

ஆதியாகமம் 12:3

Catholic
Bible
I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you."

Genesis 12:3

Protestant
Bible
And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.

Genesis 12:3

திருவசன
கருத்து
உடன்படிக்கை , ஆசீர்வாதம்
Verse
Category
Covenant, Blessings

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன்: உனக்கு ஆசி வழங்குவேன். உன் பெயரை நான் சிறப்புறச் செய்வேன்: நீயே ஆசியாக விளங்குவாய்.

தொடக்கநூல் 12:2

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்.

ஆதியாகமம் 12:2

Catholic
Bible
"I will make of you a great nation, and I will bless you; I will make your name great, so that you will be a blessing.

Genesis 12:2

Protestant
Bible
And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:

Genesis 12:2

திருவசன
கருத்து
ஞானஸ்நானம், உடன்படிக்கை
Verse
Category
Baptism, Covenant

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
இதோ! அவர் மேகங்கள் சூழ வருகின்றார். அனைவரும் அவரைக் காண்பர்: அவரை ஊடுருவக் குத்தியோரும் காண்பர்: அவர்பொருட்டு மண்ணுலகின் குலத்தார் அனைவரும் மாரடித்துப் புலம்புவர். இது உண்மை, ஆமென்!

திருவெளிப்பாடு 1:7

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, மேகங்களுடனே வருகிறார்; கண்கள் யாவும் அவரைக் காணும், அவரைக் குத்தினவர்களும் அவரைக் காண்பார்கள்; பூமியின் கோத்திரத்தாரெல்லாரும் அவரைப் பார்த்துப் புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும் ஆமென்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:7

Catholic
Bible
Behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also that pierced him. And all the tribes of the earth shall bewail themselves because of him. Even so. Amen.

Revelation 1:7

Protestant
Bible
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

Revelation 1:7

திருவசன
கருத்து
உடன்படிக்கை , இறை வார்த்தை, இறுதி தீர்ப்பு
Verse
Category
Covenant, Gods Words, Judgement

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
கடவுளுடைய கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பவர் அவரோடு இணைந்திருக்கிறார்: கடவுளும் அவரோடு இணைந்திருக்கிறார். கடவுள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் என்பதை அவர் நமக்கு அருளிய தூய ஆவியால் அறிந்து கொள்கிறோம்.

1 யோவான் 3:24

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவருடைய கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான். அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார்; அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்குத் தந்தருளின ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம்.

1 யோவான் 3:24

Catholic
Bible
Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit that he gave us

1 John 3:24

Protestant
Bible
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

1 John 3:24

திருவசன
கருத்து
உடன்படிக்கை , பரிசுத்த ஆவி, இறை வார்த்தை
Verse
Category
Covenant, Holy Sprit, Gods Words