திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
அன்புக்குரியவரே, நீர் ஆன்ம நலந்தோடியிருப்பது போல் உடல் நலத்தோடு இருக்கவும் அனைத்தும் இனிதே நிகழவும் வேண்டுகிறேன்.

3 யோவான் 1:2

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுபோல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன்.

3 யோவான் 1:2

Catholic
Bible
Beloved, I hope you are prospering in every respect and are in good health, just as your soul is prospering.

3 John 1:2

Protestant
Bible
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

3 John 1:2

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஜெபம், ஆறுதல், ஆரோக்கியம்
Verse
Category
Advice, Prayer, Comfort, Health

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உடலின் மதிப்புக் குறைவான உறுப்புகள் என நமக்குத் தோன்றுபவற்றிற்கே நாம் மிகுந்த மதிப்புக் கொடுக்கிறோம். நம் மறைவான உறுப்புகளே மிகுந்த மதிப்புப் பெறுகின்றன.

1 கொரிந்தியர் 12:23

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மேலும், சரீர அவயவங்களில் கனவீனமாய்க் காணப்படுகிறவைகளுக்கே அதிக கனத்தைக் கொடுக்கிறோம்; நம்மில் இலட்சணமில்லாதவைகளே அதிக அலங்காரம் பெறும்;

1 கொரிந்தியர் 12:23

Catholic
Bible
and those parts of the body that we consider less honorable we surround with greater honor, and our less presentable parts are treated with greater propriety,

1 Corinthians 12:23

Protestant
Bible
And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.

1 Corinthians 12:23

திருவசன
கருத்து
ஆரோக்கியம் , ஆறுதல், கட்டளைகள்
Verse
Category
Health, Comfort, Rules

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தம் வார்த்தையை அவர் அனுப்பி அவர்களைக் குணப்படுத்தினார்: அழிவினின்று அவர்களை விடுவித்தார்.

திருப்பாடல்கள் 107:20

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களைக் குணமாக்கி, அவர்களை அழிவுக்குத் தப்புவிக்கிறார்.

சங்கீதம் 107:20

Catholic
Bible
Sent forth his word to heal them, and snatched them from the grave.

Psalms 107:20

Protestant
Bible
He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.

Psalms 107:20

திருவசன
கருத்து
ஆரோக்கியம் , ஆறுதல், நம்பிக்கை
Verse
Category
Health, Comfort, Hope

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
உமது வாக்கில் என் காலடிகளை நிலைப்படுத்தும்! தீயது எதுவும் என்னை மேற்கொள்ளவிடாதேயும்!

திருப்பாடல்கள் 119:133

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
உம்முடைய வார்த்தையிலே என் காலடிகளை நிலைப்படுத்தி, ஒரு அநியாயமும் என்னை ஆளவொட்டாதேயும்.

சங்கீதம் 119:133

Catholic
Bible
Steady my feet in accord with your promise; do not let iniquity lead me.

Psalms 119:133

Protestant
Bible
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.

Psalms 119:133

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஆரோக்கியம் , வாக்குறுதி
Verse
Category
Advice, Health, Promise

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
சுறுசுறுப்புடன் அவள் வேலை செய்வாள்: அயர்வின்றி நாள் முழுதும் ஊக்கம் குன்றாது உழைப்பாள்.

நீதி மொழிகள் 31:17

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
தன்னைப் பெலத்தால் இடைக்கட்டிக்கொண்டு, தன் கைகளைப் பலப்படுத்துகிறாள்.

நீதி மொழிகள் 31:17

Catholic
Bible
She girds herself with strength; she exerts her arms with vigor.

The Proverbs 31:17

Protestant
Bible
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

The Proverbs 31:17

திருவசன
கருத்து
ஆரோக்கியம் , அறிவுரை, கீழ்படிதல்
Verse
Category
Health, Advice, Obedience