திருவசன வகைகள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S.No திருவசன கருத்து Verse Category எண்ணிக்கை
கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
நீங்கள் ஏமாந்துபோக வேண்டாம். தீய நட்பு நல்லொழுக்கத்தைக் கெடுக்கும்

1 கொரிந்தியர் 15:33

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும்.

1 கொரிந்தியர் 15:33

Catholic
Bible
Do not be led astray: "Bad company corrupts good morals."

1 Corinthians 15:33

Protestant
Bible
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.

1 Corinthians 15:33

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை
Verse
Category
Advice

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ, அதையே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

லூக்கா நற்செய்தி 6:31

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படிச் செய்யவேண்டுமென்று விரும்புகிறீர்களோ, அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

லூக்கா 6:31

Catholic
Bible
Do to others as you would have them do to you.

Luke 6:31

Protestant
Bible
And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

Luke 6:31

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, உதவி
Verse
Category
Advice, Help

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
தளரா மனமுடையோர் பேறுபெற்றோர் என்கிறோம். யோபுவின் தளரா மனத்தைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இறுதியில் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்பதும் உங்களுக்குத் தெரியும். ஏனெனில், ஆண்டவர் மிகுந்த பரிவுள்ளமும் இரக்கமும் கொண்டவர்.

யாக்கோபு 5:11

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே! யோபின் பொறுமையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுமுள்ளவராயிருக்கிறாரே

யாக்கோபு 5:11

Catholic
Bible
Indeed we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because "the Lord is compassionate and merciful

James 5:11

Protestant
Bible
Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy

James 5:11

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, ஆசீர்வாதம், அருள்(கிருபை), கடவுளின் பண்புகள்
Verse
Category
Advice, Blessings, Grace, God Attributes

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
ஓ மானிடா, நல்லது எது என அவர் உனக்குக் காட்டியிருக்கின்றாரே! நேர்மையைக் கடைப்பிடித்தலையும், இரக்கம் கொள்வதில் நாட்டத்தையும் உன் கடவுளுக்கு முன்பாக தாழ்ச்சியோடு நடந்து கொள்வதையும் தவிர வேறு எதை ஆண்டவர் உன்னிடம் கேட்கின்றார்

மீக்கா 6:8

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
மனுஷனே, நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார்; நியாயஞ்செய்து, இரக்கத்தைச் சிநேகித்து, உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறே என்னத்தைக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்.

மீகா 6:8

Catholic
Bible
You have been told, O man, what is good, and what the LORD requires of you: Only to do the right and to love goodness, and to walk humbly with your God.

Micah 6:8

Protestant
Bible
He hath showed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God

Micah 6:8

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, அருள்(கிருபை), தாழ்ச்சி
Verse
Category
Advice, Grace, Humble

கத்தோலிக்க
திருவிவிலியம்
மேலும் அவர், உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்கு நீ அக்கறையுடன் செவி சாய்த்து, அவர் பார்வையில் நலமாகத் தோன்றுவதைச் செய்து, அவர் கட்டளைகளைப் பின்பற்றி, அவர் சட்டங்கள் அனைத்தையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்திற்கு வரச்செய்த கொள்ளை நோய்களை உன்மேல் வரவிடமாட்டேன். ஏனெனில் நானே உன்னைக் குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்றார்

விடுதலைப்பயணம் 15:26

பிரிவினைச்
சபை பைபிள்
நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தைக் கவனமாய்க் கேட்டு, அவர் பார்வைக்குச் செம்மையானவைகளைச் செய்து, அவர் கட்டளைகளுக்குச் செவிகொடுத்து, அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன்; நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்.

யாத்திராகமம் 15:26

Catholic
Bible
If you really listen to the voice of the LORD, your God," he told them, "and do what is right in his eyes: if you heed his commandments and keep all his precepts, I will not afflict you with any of the diseases with which I afflicted the Egyptians; for I, the LORD, am your healer

Exodus 15:26

Protestant
Bible
And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.

Exodus 15:26

திருவசன
கருத்து
அறிவுரை, பஞ்சம், வாக்குறுதி
Verse
Category
Advice, Famine, Promise