தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அடிமை நான் ஆண்டவரே - என்னை
FS
2 அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
FS
3 அத்திமரம் துளிர்விடாமல்
FS
4 அதிகாலையில் உம் திருமுகம்
FS
5 அதிகாலை நேரம்
FS
6 அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
FS
7 அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
FS
8 அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
FS
9 அப்பா என்னை முழுவதும்
FS
10 அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன்
FS
11 அப்பா பிதாவே அன்பான
FS
12 அப்பா வீட்டில் எப்போதும்
FS
13 அழிந்து போகின்ற
FS
14 அறுவடையோ மிகுதி
FS
15 அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும்
FS
16 அன்பு கூருவேன் இன்னும்
FS
17 அன்பின் தெய்வம்
FS
18 அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே
FS
19 அன்பே கல்வாரி அன்பே
FS
20 அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே
FS
21 ஆகாதது எதுவுமில்லை
FS
22 ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம்
FS
23 ஆண்டவர் ஆளுகை
FS
24 ஆண்டவர் எனக்காய்
FS
25 ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
FS
26 ஆண ்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவேன்
FS
27 ஆண்டவரே உம்பாதம்
FS
28 ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம்
FS
29 ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர்
FS
30 ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்
FS
31 ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே
FS
32 ஆவியானவரே அன்பு நேசரே
FS
33 ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
FS
34 ஆறுதலின் தெய்வமே
FS
35 இப்போதும் எப்போதும் ஏழட.28
FS
36 இடுக்கமான வாசல் வழியே
FS
37 இதயங்கள் மகிழட்டும் ஏழட.28
FS
38 இந்தியா இயேசுவுக்கு சொந்தமாகணும்
FS
39 இம்மட்டும் கைவிடா தேவன ்
FS
40 இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று
FS
41 இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவன ்
FS
42 இயேசு கூட வருவார்
FS
43 இயேசு சுமந்து கொண்டாரே
FS
44 இயேசு என்னோடு இருப்பதை
FS
45 இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்
FS
46 இயேசு நம் பிணிகளை
FS
47 இயேசு பாதம் எனக்கு
FS
48 இயேசு போதுமே
FS
49 இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
FS
50 இயேசு ராஜா உம் இதயதுடிப்பை
FS
51 இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்
FS
52 இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறாா ்
FS
53 இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
FS
54 இயேசுவின் கரங்களை
FS
55 இயேசுவின் நாமம ்
FS
56 இயேசுவின் பின்னால் நான்
FS
57 இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்
FS
58 இயேசுவே என் தெய்வமே
FS
59 இயேசுவை நோக்கி
FS
60 இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே
FS
61 இரத்தம் ஜெயம்
FS
62 இராஜா உம் மாளிகையில்
FS
63 இறந்தோரை வாழவைக்கும்
FS
64 இன்று முதல் நான் உன்னை
FS
65 இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
FS
66 இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி
FS
67 இஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன்
FS
68 உகந்த காணிக்கையாய்
FS
69 உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்
FS
70 உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய ்
FS
71 உதவி வரும் கன்மலை
FS
72 உந்தன் நாமத்தில் ஏழட.28
FS
73 உந்தன் வல்லமையால் ஏழட.28
FS
74 உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம்
FS
75 உந்தன் நாமம் மகிமை பெற
FS
76 உமக்காகத்தானே ஐயா
FS
77 உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
FS
78 உமக்குப் பிரியமானதை
FS
79 உம் சமூகமே என் பாக்கியமே
FS
80 உம் நாமம் உயரணுமே
FS
81 உம் நாமம் பாடணுமே
FS
82 உம் பீடத்தை சுற்ற ி
FS
83 உம்முன்னே எனக்கு
FS
84 உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்
FS
85 உம்மோடு இருக்கணுமே
FS
86 உம்மோடு இருப்பது தான ்
FS
87 உம்மில் நான் வாழ்கிறேன ்
FS
88 உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
FS
89 உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம ்
FS
90 உம்மை நான் போற்றுகின்றேன் இறைவா
FS
91 உம்மை நாடி தேடும்
FS
92 உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்
FS
93 உம்மை நோக்கிப் பார்க்கிறேன்
FS
94 உம்மை பிரிந்து
FS
95 உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது
FS
96 உம்மைத் தான் பாடுவேன்
FS
97 உம்மையே நான் நேசிப்பேன்
FS
98 உலர்ந்த எலும்புகள ்
FS
99 உன்னதத்தின் ஆவியே
FS
100 உன்னதமானவர் மறைவினிலே
FS
101 உன்னத தேவனே என் இயேசு
FS
102 உன்னதரே என் நேசரே
FS
103 உன்கை் காண்கிறார் உன் கண்ணீா ்
FS
104 உன்னையே வெறுத்து விட்டால்
FS
105 உடலைக்கொடு உள்ளத்தைக்கொடு
FS
106 உறைவிடமாய் தெரிந்து ஏழட.28
FS
107 ஊற்றுதண்ணீரே
FS
108 எக்காளம் ஊதிடுவோம்
FS
109 எங்கள் தேவன் வல்லவரே
FS
110 எங்கள் ஜெபங்கள் துபம் போல
FS
111 எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே
FS
112 எங்களுக்குள்ளே வாசம்
FS
113 எதைக் குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா
FS
114 எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே
FS
115 எத்தனை நன்மைகள ்
FS
116 எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்
FS
117 எந்தன் இயேசு கைவிடமாட்டார்
FS
118 எப்படி நான் பாடுவேன்
FS
119 எப்படி பாடுவேன்
FS
120 எழுந்து ஒளிவீசு
FS
121 எழுப்புதல் என் தேசத்தில்
FS
122 எனது மணவாளனே என்
FS
123 எனது தலைவன் இயேசு ராஜன்
FS
124 என் ஆத்துமாவும் சாீரமும்
FS
125 என் இயேசு உன்னைத் தேடுகிறார்
FS
126 என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்
FS
127 என் இயேசு ராஜாவுக்கே
FS
128 என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று
FS
129 என் உள்ளமே இளைப்பாறிடு
FS
130 என் கிருபை உனக்கு
FS
131 என் தெய்வம் இயேசு
FS
132 என் தேவனே என் இயேசுவே
FS
133 என் நேசருக்கு புதுபாடல்
FS
134 என் பாவங்கள் என் இயேசு
FS
135 என் மேய்ப்பரே இயேசையா
FS
136 என் வாழ்வின் முழு
FS
137 என் ஜனமே மனந்திரும்பு
FS
138 என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார்
FS
139 என்னப்பா செய்யணும் நான்
FS
140 என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு
FS
141 என்னைக் காக்கும் கேடகமே
FS
142 என்னைப் பெலப்படுத்தும்
FS
143 என்னை தேடி இயேசு வந்தார்
FS
144 என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா
FS
145 என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே
FS
146 என்னைக் காக்கவும் பரலோகம்
FS
147 எஜமானனே என் இயேசு
FS
148 ஏதாவது ஏதாவது ஏதாவது
FS
149 ஏழைகளின் பெலனே
FS
150 ஐயா உம் திருநாமம்
FS
151 ஒரு தாய் தேற்றுவது போல்
FS
152 ஒப்பற்ற என் செல்வமே
FS
153 ஒப்புக்கொடுத்தீர் ஐயா
FS
154 ஓடு ஓடு விலகி ஏழட.28
FS
155 கடந்து வந்த பாதைகளை
FS
156 கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்
FS
157 கட்டிப் பிடித்தேன்
FS
158 கரம்பிடித்து வழி நடத்தும்
FS
159 கலங்காதே கலங்காதே
FS
160 கலங்காதே மகனே
FS
161 கண் கலங்காமல் காத்தீரையா
FS
162 கண்களை பதிய வைப்போம்
FS
163 கவலை கொள்ளாதிருங்கள்
FS
164 கவர்ச்சி நாயகனே
FS
165 கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன்
FS
166 கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்
FS
167 கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க
FS
168 கர்த்தர் மேல் பாரத்தை
FS
169 கர்த்தரையே துதிப்பேன்
FS
170 கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் என்றும்
FS
171 கர்த்தர் நல்லவர்
FS
172 கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்
FS
173 கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்
FS
174 கர்த்தர் நாமம்
FS
175 கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்கிறேன்
FS
176 கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம்
FS
177 கற்றுத்தந்து நடத்துகிறீர்
FS
178 கறைகள் நீங்கிட ஏழட.28
FS
179 காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க
FS
180 காண்கின்ற தேவன்
FS
181 கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம்
FS
182 கிதியோன் நீ கிதியோன் நீ
FS
183 கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு
FS
184 குதுகலம் கொண்டாட்டமே
FS
185 கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
FS
186 கோணலும் மாறுபாடுமான
FS
187 கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்
FS
188 சப்தமாய் பாடி ஏழட.28
FS
189 சபையோரே எல்லாரும்
FS
190 சர்வ வல்லவர்
FS
191 சாரோனின் ரோஜா
FS
192 சுமந்து காக்கும்
FS
193 சிங்கக் குட்டிகள்
FS
194 சிலுவையில் தொங்கும்
FS
195 சிலுவையே நல் மரமே
FS
196 சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்
FS
197 சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்
FS
198 தளர்ந்து போன கைகளை
FS
199 தடுக்கி விழுந்தோரை
FS
200 தண்ணீர்கள் கடக்கும் போது
FS
201 தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை
FS
202 தாய்மடியில் தவழுகின்ற
FS
203 தாவீதைப்போல நடனமாடி
FS
204 துதியின் ஆடை அணிந்து
FS
205 துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்
FS
206 துள்ளுதையா உம் நாமம் சொல்ல
FS
207 துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர்பட்ட
FS
208 துபம் போல் என் ஜெபங்கள்
FS
209 துங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா
FS
210 திராட்சை செடியே
FS
211 திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
FS
212 தெய்வமே இயேசுவே
FS
213 தெய்வீக கூடாரமே
FS
214 தேசமே பயப்படாதே
FS
215 தேடி இயேசு வந்தார்
FS
216 தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு
FS
217 தேவனுக்கே மகிமை
FS
218 தேவன் நமது அடைக்கலமும்
FS
219 தேவனே உம்மை தேடுகிறேன்
FS
220 தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்
FS
221 தேவனே என் தேவா
FS
222 தேவாதி தேவன் இராஜாதி இராஜன்
FS
223 நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்
FS
224 நம் இயேசு நல்லவர்
FS
225 நம்பிக்கைக்கு உரியவரே
FS
226 நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய்
FS
227 நமக்கொரு தகப்பன் உண்டு
FS
228 நல்ல சமாரியன் இயேசு
FS
229 நல்லதையே நான் சொல்லவும்
FS
230 நன்மைகளின் நாயகனே, நன்றி
FS
231 நன்றிபலி நன்றி பலி
FS
232 நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம்
FS
233 நன்றி நன்றி நன்றி
FS
234 நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
FS
235 நன்றி நன்றி நன்றி என்று
FS
236 நன்றியால் துதிபாடு
FS
237 நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே
FS
238 நாதா உம் திருக்கரத்தின்
FS
239 நாளைய தினத்தை குறித்து
FS
240 நான் இயேசுவின் பிள்ளை
FS
241 நான் உன்னை விட்டு
FS
242 நான் உனக்கு போதித்து நடக்கும்
FS
243 நான் பயப்படும்
FS
244 நானும் என் வீட்டாரும்
FS
245 நானே வழி நீ
FS
246 நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின்
FS
247 நிர்மூலமாகாதிருப்பது ஏழட.28
FS
248 நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா
FS
249 நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி
FS
250 நீதிமான் நான் நீதிமான்
FS
251 நீதியில் நிலைத்திருந்து
FS
252 நீங்க போதும் இயேசப்பா
FS
253 நெருக்கடி வேளையில்
FS
254 நேசரே உம் திருபாதம் அமர்ந்தேன ்
FS
255 நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா
FS
256 பயப்படமாட்டேன்
FS
257 பயமில்லையே
FS
258 பசுமையான புல் வெளியில்
FS
259 பரலோகம் தான் என் பேச்சு
FS
260 பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள்
FS
261 பரிசுத்தமே பரன்
FS
262 பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட
FS
263 பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை
FS
264 பாடுவோம் மகிழ்வோம்
FS
265 பிதாவே ஆராதிக்கின்றேன்
FS
266 பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா
FS
267 புகழ்கின்றோம் உம்மையே
FS
268 புதிய பாடல் பாடி
FS
269 புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே
FS
270 பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்
FS
271 பெராக்காவில் கூடுவோம்
FS
272 பொருட்கள் மேல கண்ணு
FS
273 போதகர் வந்துவிட்டார்
FS
274 போதுமானவரே புதுமையானவரே
FS
275 போராடும் என் நெஞ்சமே
FS
276 போவாஸ் போவாஸ் போர்வையால்
FS
277 மகிமையடையும் இயேசு
FS
278 மகிமை உமக்கன்றோ
FS
279 மகிமையின் நம்பிக்கையே
FS
280 மகிமையான பரலோகம்
FS
281 மகிழ்ந்து களிகூரு மகனே
FS
282 மலை மேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே
FS
283 மலைமேல் ஏறுவோம்
FS
284 மரித்த இயேசு
FS
285 மரணமே மரணமே உன் கூர் எங்கே?
FS
286 மனம் இரங்கும் தெய்வம் இயேசு
FS
287 மனதுருகும் தெய்வமே
FS
288 மாரநாதா இயேசு நாதா
FS
289 முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர்
FS
290 முடியாது முடியாது உம்மைப் பிரிந்து
FS
291 மேகமே மகிமையின் மேகமே
FS
292 யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய்
FS
293 யார் என்னை கைவிட்டாலும்
FS
294 யார் பிரிக்க முடியும்
FS
295 யார் பிரிக்கமுடியும் நாதா
FS
296 யார் வேண்டும் நாதா
FS
297 யுத்தம் செய்ய புறப்படுவோம்
FS
298 யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை
FS
299 ராஜா உம் பிரசன்னம்
FS
300 ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்
FS
301 ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்
FS
302 வல்லமமையின் ஆவியானவர்
FS
303 வரவேண்டும் தேவ ஆவியே
FS
304 வற்றாத நீரூற்று
FS
305 வசதியைத் தேடி ஓடாதே
FS
306 வாதை உந்தன் கூடாரத்தை
FS
307 வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து
FS
308 வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்
FS
309 விசுவாசத்தினால்
FS
310 விடுதலை நாயகன்
FS
311 விடுதலை விடுதலை விடுதலை
FS
312 விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே
FS
313 விண்ணிலும் மண்ணிலும்
FS
314 விழுகுது விழுகுது எரிகோ
FS
315 வெற்றிக் கொடி பிடித்திடுவோம்
FS
316 வேறு ஒரு ஆசையில்லை
FS
317 வைகறையில் உமக்காக
FS
318 ஜீவனுள்ள தேவன் ஏழட.28
FS
319 ஜீவனை விட தேவனை
FS
320 ஜீவத்தண்ணீரே ஆவியானவரே
FS
321 ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா
FS
322 ஜெபம் கேளும் பதில்தாரும்
FS
323 ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி
FS

Subscribe to our Newsletter