தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அதிகாலை தினம் தேடியே
FS
2 அல்லேலுயா அல்லேலுயா நம் இயேசுவுக்கு
FS
3 அல்லேலுயா அல்லேலுயா ஜீவனுள்ள தேவன் நீரே
FS
4 ஆவியானவரே அனலாய்
FS
5 ஆவியோடும் உண்மையோடும்
FS
6 இயேசுவே என் நேசரே
FS
7 இதயமே நீ பாடு
FS
8 இயேசு ராஜன் வந்துவிட்டார்
FS
9 இயேசு நாமம் சொல்ல
FS
10 இயேசப்பா உம்மை தேடி
FS
11 இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
FS
12 இயேசு ராஜா
FS
13 இராஜாதி இயேசு ராஜா
FS
14 இறங்கிடுதே இறங்கிடுதே
FS
15 உலகம் பொய்யம்மா
FS
16 எல்லோரும் கூடியே
FS
17 என்னோடு இருப்பவரே
FS
18 எந்தன் இயேசு எந்நாளும்
FS
19 எந்தன் நெஞ்சமெல்லாம்
FS
20 என் தேவா உம்மை
FS
21 என்ன வந்தாலும்
FS
22 என்னுயிரே என்னுயிரே
FS
23 ஒசன்னா பாடி பாடி
FS
24 கண்மணிபோல் காக்கும்
FS
25 காடு மேடு எல்லாம்
FS
26 சின்ன கன்னம் தொட்டு
FS
27 நீரன்றி வேறில்லை ஐயா
FS
28 நேற்றும் இன்றும் என்றும்
FS
29 துதி கனம் செலுத்துகிறோம்
FS
30 தேவனுக்கே மகிமையுண்டு
FS
31 தேவ தேவனே இயேசு
FS
32 தேவா உம்மை பாடும்
FS
33 தேவனே என்னோடு
FS
34 பாடுவோம் நம் தேவனை
FS
35 பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
FS
36 போற்றுவோம் போற்றுவோம்
FS
37 மகிமையின் ராஜா எங்கள் தேவன்
FS
38 மனமே நீ வருத்தம் கொள்ளாதே
FS
39 மேசியா இயேசு ராஜா
FS
40 ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
FS
41 ஜெயக்கிறிஸ்துவிலே
FS
42 ஸ்தோத்திரம் சொல்லி பாடி
FS

Subscribe to our Newsletter