தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 வெற்றி முரசு கொட்டும் நாள்
FS
2 அப்பா இயேசு நீங்க வந்தால்
FS
3 அப்பா நீங்க செய்த நன்மை
FS
4 அபிஷேகம் ஊற்றும் தேவனே
FS
5 அலையலையாய் வரும் ஆசீர்வாதம்
FS
6 அடித்த கரம் உன்னை
FS
7 ஆபிரகாமின் தேவனே
FS
8 ஆராதனை ஆராதனை ஆவியோடு
FS
9 ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே
FS
10 ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தால்
FS
11 இயேசப்பா உம் நாமத்தினாலே
FS
12 இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்
FS
13 இயேசப்பா நானும் வருகிறேன்
FS
14 இயேசு நாமம் எந்தன்
FS
15 இயேசு நீங்கயில்லாம
FS
16 இயேசு இரத்தம்
FS
17 இதோ சகோதரர் ஒருமித்து
FS
18 இதயத்தின் காயத்தை
FS
19 இராமுழுவதும் பிரயாசப்பட்டேன்
FS
20 இருள் சூழும் வேளையிலே
FS
21 உந்தன் கிருபைதான் என்னை
FS
22 உந்தன் பாதத்திலே அமர்ந்திட
FS
23 உன்னதமானவரின் உயர்
FS
24 உம்மைப்போல் மாறிட உலகம்
FS
25 உங்க நாமம் உயர்த்தும்
FS
26 எந்தன் தேவா எனக்கு
FS
27 என் தலை எல்லாம்
FS
28 என் ஏக்கம் எல்லாமே
FS
29 என் மனதிலுள்ள ஏக்கங்களை
FS
30 என் ஜீவன் உம்மைத் தேடுதே
FS
31 எனக்காகவே யாவையும்
FS
32 கர்த்தர் சொல்ல ஆகுமே
FS
33 கர்த்தரை நம்பு உன் வாழ்வு
FS
34 கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டை
FS
35 கர்த்தாவே எதுவரைக்கு
FS
36 கர்த்தாவே தேவர்களில்
FS
37 கர்த்தாவே நீர் மாட்சிமை
FS
38 கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும்
FS
39 கேரூபீன் சேராபின்கள்
FS
40 சத்துருவின் கோட்டையை
FS
41 சிலர் இரதங்களைக் குறித்து
FS
42 சுவிசேஷமா உலக சுகபோகமா
FS
43 தவழ்ந்து தள்ளாடி வருகின்றார்
FS
44 தந்தையே பரிசுத்த
FS
45 தாங்கட்டுமே உம் கிருபை
FS
46 தாயைப்போலத் தேற்றினீரே
FS
47 துதிப்பதற்கு சோர்ந்து
FS
48 துய ஆவியை ஊற்றுங்கப்பா
FS
49 தேவனே உம் வார்த்தையால்
FS
50 தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுகின்றவன்
FS
51 தேவன் நமக்கு அடைக்கலம்
FS
52 தேவா உன் நாமத்தை
FS
53 நாம் ஆராதிக்கும் தேவன்
FS
54 நான் கிறிஸ்துவோடு கூடவே
FS
55 நான் பாட வருவீரய்யா
FS
56 நான் பாவி தான்
FS
57 நினிவேக்கு இரங்கினீரே
FS
58 நீ மலைமேல் உள்ள
FS
59 பலத்தினாலும் அல்ல
FS
60 பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும்
FS
61 பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
FS
62 பாவ இருளில் தடுமாறி
FS
63 மகிழ்ச்சி இந்நாளிலே
FS
64 மன்னிப்பு தாருமையா
FS
65 மான்கள் நீரோடையை
FS
66 மேலே வானத்திலும்
FS
67 வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே
FS
68 விண்ணப்பிக்கும் ஆவியே
FS