தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

அதிகாலை தினம் தேடியே


அதிகாலை தினம் தேடியே - உம்
முகத்தினில் விழித்திடுவேன்
புதுகிருபை அதை தேடியே - உம்
பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன்
ஆனந்தம் பேரின்பம் - என்
அன்பின் பாதத்திலே
ராஜா அல்லேலுயா - என்
தேவா அல்லேலுயா


1. கரங்களை விரித்து கர்த்தரை பார்த்து
காலையில் பணிந்திடுவேன்
கவலையை மறந்து மகிழ்வுடன் இருந்து
மகிமையை செலுத்திடுவேன்
பாதத்திலே முகம் பதித்து
முத்தங்கள் செய்திடுவேன்
ராஜா அல்லேலுயா - என்
தேவா அல்லேலுயா


2. கதிரவன் வரும் முன் கர்த்தரை தேட
கண்களும் விழித்திடுதே
உம்மனம் குளிர என் மனம் பாட
ஆயத்தமாகிடுதே
உம் வசனம் தியானித்திட
உள்ளம் காத்திடுதே
ராஜா அல்லேலுயா - என்
தேவா அல்லேலுயா


3. கண்ணிமை நேரம் உமை மறவாமல்
கருத்தாய் நினைத்திடவே
கனிவாய் இரங்கி கருணை ஈந்து
கரத்தால் அணைத்திடுமே
நாள் முழுதும் வல்லமையால்
நிதமும் நனைத்திடுமே
ராஜா அல்லேலுயா - என்
தேவா அல்லேலுயா